Titulo: Beijing Dance Theater
Autores: Wu Jun. Liu Bo, Wang Yuanyuan, Su Cong, Biosphere, Kandin Ray, Wang Peng
Año Temporada: 2015 Género: Danza Tipo Espectaculo: Extraordinario
Compañia: Beijing Dance Theater
Intérpretes / Artistas:

Wu Shanshan - Wang Hao - Cai Tieming - Zhang Qiang - Feng Linshu - Sun Jing - Li Cai - Zhou Yubin - Kan Wen Ian - Gu Xiaochuan - Luan Tianyi - Qin Ziqian - Xu Tingting - Wang Yinan - Cheng Lin - Sun Xin - Huang Zhen -

Ficha Artística:

Ou Lin(Director de escena) - Wang Yuanyuan(Directora Artística)(Coreografa.) -

Comentario: Programa: Crossing, Farewell Shadows (de Wild Grass) y Dead Fire (de Wild Grass)
 
Fechas de Presentación:
 
1. 21-04-2015
2. 22-04-2015
Documentos asociados:
  NO hay Documentos asociados